Viktig information om dofter och biocider

Tabell med översikt av nuläget för olika produkter från Myggfri.nu som behandlas/har behandlats hos kemikalieinspektionen

  Namn Tidigare använt till Får säljas till Dispens
  SkeeterVac FineTune Lure Svart oktanol SV35, SV5100, Predator, AMT100 SV 35 Dnr 751-H11-00610
  RA Svart oktanol SV35, SV5100, Predator, AMT100 SV35, SV5100, Predator, AMT100, MegaCatch Dnr 751-H11-01140
5.1.4.b-H14-03397
  RA Blå oktanol SV35, SV5100, Predator, AMT100 SV35, SV5100, Predator, AMT100, MegaCatch Dnr 751-H11-01140
5.1.4.b-H14-03397
  RA Grön Fusion oktanol SV35, SV5100, Predator, AMT100 SV35, SV5100, Predator, AMT100, MegaCatch Dnr 751-H11-01141
5.1.4.b-H14-03138
  RA Fusion Orange Cluex SV35, SV5100, Predator, AMT100 Ingen försäljning tillsvidare Ansökan avslagen
  RA Red Asian Tiger SV35, SV5100, Predator, AMT100 SV35, SV5100, Predator, AMT100, MegaCatch Dnr 751-H11-01141
5.1.4.b-H14-03138
  MegaCatch Oktanol Lure Megacatch Ingen försäljning tillsvidare Ingen dispens är ansökt
  Magnet Octenol 3-pack Mosquito Magnet Defender, Patriot, Independence, Executive Mosquito Magnet Defender, Patriot, Independence, Executive Dnr 751-H11-00461
5.1.4.b-H14-03397
   AMT64 oktanol (Dragonfly) AMT64  AMT64 Dnr 751-H11-01141
5.1.4.b-H14-03138
         

Biocider och oktanol, vad är det och hur fungerar det?

Vi på Myggfri.nu får ofta dessa frågor. Vi vill upplysa våra kunder och besökare vad det är som gäller vid använding av oktanol både nu och i framtiden. Likaså hur det fungerar när du väljer att köpa maskiner som använder sig av oktanoler. Oavsett hur vi själva tolkar frågan så följer vi självklart Kemikalieinspektionens riktlinjer och EU:s biocid-direktiv. Vi hoppas att kunna ge en bild av problematiken kring doftämnen. Vi har valt att för enkelhetens skull formulera riktlinjerna i form av frågor och svar.

Vad är definitionen av Biocid?

Kemiska ämnen som används för att bekämpa biologiska organismer kallas vanligen biocider. Dessa är nödvändiga men användning skall ske med eftertanke så att varje ämne används där det faktiskt gör nytta. En biocidprodukt definieras enl. Miljöbalken (1998:808) som ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel som är avsett att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Hur kan det påverka mig?

Man vet ännu inte hur Biocider påverkar människan och natur men målet för EU:s bio-ciddirektiv är att alla biocider som säljs skall vara utforskade, trygga med tanke på miljön och hälsan, samt lämpliga för sitt ändamål.
Som krav ställs bland annat att biociden: 
- Är tillräckligt effektiv,
- Inte har oacceptabla effekter på målorganismerna,
- Inte har oacceptabla effekter på människors eller djurs hälsa eller på ytvattnet eller grundvattnet,
- Inte har oacceptabla effekter på miljön.

Om du vill läsa mer om biocid-definitionen gå in på: 
http://www.kemi.se/sv/Innehall/Bekampningsmedel/Biocidprodukter/

Får vi sälja kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel (Biocid)?

Enligt Kemikalieinspektionen får vi lov att sälja bekämpningsmedel som innehar tillstånd eller dispens. Direktivet gäller för alla konsumenter, återförsäljare, distributörer och importörer som marknadsför produkter som innehåller biocider.

Vilka biocidprodukter omfattas av frågan hos Myggfri.nu?

Hos oss gäller det gasoldrivna- och eldrivna utomhusmyggfångare tilsammans med ett kemiskt doftämne, typ oktanol. Thermacell räknas också till de produkter som omfattas av frågan. Thermacell har tillstånd från kemikalieinspektionen och får säljas för bekämpning av mygg och knott.

Är en gasoldriven myggfångare, exempelvis Skeetervac 35, en biocid?

Nej, maskinen anses inte vara biocid!

Är en gasoldriven myggfångare, exempelvis Skeetervac 35 med Gasol + oktanoldoft en biocid?

Ja, det är den.

Behöver en maskin utan gasol och doft tillstånd eller dispens för att säljas?

Nej, då maskinen inte är någon biocid, utan den kan säljas utan några förbehåll.

Vad är Oktanol?

Oktanol är en kemisk förening från en grupp av ämnen av alifatiska alkoholer; en klar, färglös vätska med en karakteristisk lukt som har som syfte att locka myggen till maskinen. Det är en naturlig ingrediens i vissa eteriska oljor, men kan även syntetiseras. Man kan inte heller säga att ett visst kemiskt ämne är eller inte är en biocidprodukt, det beror helt på användningen.

Är oktanolen en biocid?

Oktanol eller andra doftämnen är i sig inte en biocid men tillsammans med maskinen blir produkten en biocid.

Varför använder man oktanoler?

Myggen bekämpas vare sig kemiskt eller biologiskt av oktanolen i sig; oktanolen varken förebygger eller motverkar myggen. Oktanolen har bara till uppgift att locka myggen till maskinen. Maskinen i sin tur fångar in och torkar ut myggen; detta är en helt mekanisk process.

Behöver man dispens för att kunna sälja oktanolen?

Ja, det behöver man.

Kan en och samma doft säljas till olika maskiner?

Ja, om det finns dispens för doften/dofterna i kombination med en maskin eller flera maskiner. Exempel: Oktanoldoften ’SkeeterVac FineTune Lure’ är tänkt att användas i Skeetervac 35, Skeetervac 5100 och Predator. Men enligt dispensen + tilläggsbeslutet från kemika-lieinspektionen får doften enbart säljas till Skeetervac 35.

Finns dispens för alla dofter i kombination med maskiner som dofterna passar till?

Nej, en del dispensansökningar är under behandling av Kemikalieinspektionen.

EU kommissionens biociddirektiv (EU-förordning 98/8/EG).

Användningen av biocider kemiska ämnen styrs i Europa genom EU-kommissionens 
biociddirektiv (EU-förordning 98/8/EG). 
Under direktivet leds ett utredningsprogram som granskar samtliga ämnen som marknadsförs som biocider och deras tillämpningsområden så att endast ämnen med avsedd effekt, dokumenterad hälso- och miljöpåverkan samt behov av applikationen godkänns för att släppas ut på marknaden. 
Befintliga ämnen på marknaden måste hela tiden dokumenteras för att få fortsätta att 
finnas kvar.

Användingen av, och en eventuell skada eller nytta av, biocider och oktanoler i kombination är en mycket komplex fråga. För att belysa detta vill vi på Myggfri.nu återge det samtal vi hade med Kemikalieinspektionens handläggare för att själva kunna förstå lite bättre.

Våra frågor till handläggaren var således: 
    F: ”Är oktanol ett livsmedel?” 
    S: ”Nej, det är det inte, svarar handläggaren, för man äter det inte.”

    F. ”Gäller biocoddirektivet oktanol även om det är aromämne?” 
    S: ”Ja, det gör det.”

    F: ”Vad skulle en kanelbulle klassas som, om den innehåller oktanol 
         som aromämne?”
    S: ”Kanelbullen skull klassas som livsmedel.”

    F: ”Skulle vi kunna använda kanelbullen i kombination 
             med den gasoldrivna myggfångaren?”
    S: ”Ja, det skulle ni kunna göra.”

    F: ”Är kanelbullen med maskinen en biocid?”
    S: ”Nej, det är den inte!” svarar handläggaren på Kemimkalieinspektionen. 

Anledningen till att vi återger de här frågorna och svaren är att vi vill än en gång visa på hur svårt 
det är att få en klar uppfattning i biocid- och okantolfrågan.